Jen yaron cam4 adriane on dating show

Dukkan yabo ya tabbata ga Allah, Ubangijm talikai, Mai cewa a cikin h Liafin Sa Mai Daraja «lla£i£a, want haskc da mai bayyanawa ya zo muku dag a Allah ».Tsira da Aminci su Labbata ga mafi (Jar ajar Annahawa da Manzanui, Annabirt mu Muhammad, mai cewa e Mail alherinku shi ne wanda ya nemi sarnn Alkur'ani kuma ya sunar da $hi».Basmala a cikinta take ga Jtira’ar Asim, ruwayar Hafs, amma banda ga kira’ar Warsh. Mai mall aka ko Mai nuna mulkin ranar sakamako, ya hacfa dukan waazi. Wacfanda aka yi wa ni’ima, ya tara dukan tarihin mtitanen kirki.

Jen yaron cam4-78

da Ustaz Ahmad Bello dan Wa Jin Katsina, da Ustaz Muhammad Inuwa Dikko d'an Alhaji Adam Baku Dtkko 7a n a. Haka kuma daga fuskar Ma’aikatar buga Alkur'am, malamai da suka hada Mall am Bashir Ali Umar, da Mall am Muhammad Sami Umar, a Jam Far Islamiyya ta Madina da kuma d'an mai wannan fassara Dr, Ahmad Gumi na Jami'ar Ummul Kura ta Makkuh, duka sun yi bitar fassarar da gyare-gyare a cikin La.Mun fara tarjamar Lun farko da juzufi na daya na Tabaraka da A mm a, domin shi ne mail yawan mutane ke tsayawa a kai don karatun sallarsu Da sannu, kuma da yardar Allah r muka kammala tarjamar Alkur'am gaba daya, wanda aka wallafa shi cikin S979 A kowane faskon sura ana bayar da tafcai Laeeen bayanin abin da ta kurisa ku take karuntarwa.domin mai karatu ya ji saukin ganc ma’anonin ayoyin surar da danganrakarsu. l Sj 1 -^ j JL jj* j£^ j5U j Cii -L*jf i L— Sij l Lu*Jl^ ^Ij ^ I _j LL ill— t (^x5Lp) o U£p j X; ^jlv'LX^ (j-* L*a^-£ 4 jl^X 1 L*^ , Ljb .f f* ij^i , ill t Uf j[ i*j L5il Ljj ujl5lj AX— r Vl ^J* Sj U^J L a Jbj jt jn^ii ^ &■ Ijq* *-^*i ^ fe r |fj Lt.l I , » ■■- t fa'.

Leave a Reply